Các hồ sơ thiết kế của dự án đầu tư xây dựng

Hồ sơ thiết kế của cả dự án đầu tư xây dựng có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế. Tùy vào cấp của công trình và yêu cầu của chủ đầu tư mà dự án có thể được thiết kế qua 3, 2 hay 1 giai đoạn, chưa bao gồm giai đoạn thiết kế phương án sơ bộ hay thiết kế ý tưởng (concept design).

dv4

I/ Hồ sơ thiết kế sơ bộ

Là hồ sơ thiết kế đơn giản nhưng cô đọng nhất. Nhiệm vụ của thiết kế sơ bộ là lập được tổng mặt bằng và phương án kiến trúc cho công trình. Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc này không những phải đáp ứng một cách tốt nhất các mong muốn và yêu cầu của chủ đầu tư mà còn phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đi kèm với tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, tư vấn thiết kế phải có các thuyết minh cần thiết cho các ý tưởng của mình, tính toán các thông số kinh tế kỹ thuật cơ bản của dự án như diện tích sàn của các phần chức năng, số tầng nổi, tầng ngầm, tầng kỹ thuật v.v..

II/ Hồ sơ lập dự án và thiết kế cơ sở

Hồ sơ thiết kế cơ sở (basic design) nằm trong hồ sơ lập dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các nội dung công việc phải thực hiện được quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Cụ thể như sau:

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập dự án đầu tư và trình người quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt. Nội dung dự án bao gồm phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở.

1/Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình

a. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa phương, khu vực (nếu có); hình thức đầu tư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.

b. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

c. Các giải pháp thực hiện bao gồm:

    • Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có;
    • Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;
    • Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động;
    • Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

d. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

e. Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.

dv2

2/ Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình

a. Thiết kế cơ sở là thiết kế được thực hiện trong giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, bảo đảm thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.

b. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

b.1.   Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
b.2.   Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
b.3.   Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
b.4.   Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình;
b.5.   Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
b.6.   Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

c. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

c.1.   Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
c.2.   Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
c.3.   Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;
c.4.   Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật  chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

III/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (technical document) và Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (executive document) lần lượt là các bước tiếp theo, triển khai chi tiết các giải pháp đã được thông qua ở thiết kế cơ sở. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thường chỉ cần thiết khi công trình có quy mô lớn, phức tạp về mặt kỹ thuật tức là khi áp dụng hình thức thiết kế 3 bước và chi tiết hóa các giải pháp, tính toán đã thực hiện ở giai đoạn thiết kế cơ sở nhằm giảm bớt các khó khăn cho giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là hồ sơ bản vẽ chi tiết nhất, thể hiện đầy đủ các thông tin đảm bảo việc thi công được chính xác và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật.