Mục tiêu của việc lập và quản lý tiến độ của dự án

Mục tiêu của việc lập và quản lý tiến độ của dự án

Mục tiêu của việc lập và quản lý tiến độ là thiết lập trình tự thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu đặt ra , phù hợp với điều kiện thực hiện cụ thể , những yêu cầu một mực về nhân lực, thiết bị, vật tư, tài chính và quy định của pháp luật để hoàn tất đề án hay công trình với sự chất lượng nhất, thời gian xây dựng ngắn nhất và chi phí thấp nhất.

Kiểm tra tiến độ của dự án

a)   Các phương tiện kỹ thuật có thể sử dụng để kiểm tra như:

*       Cập nhật tiến độ luôn luôn thông báo các báo cáo về tình hình thực hiện, truyền tin hay truyền hình.

*        Thông báo tiến độ bao gồm:

–         Miêu tả chung các công việc đã thực hiện và những vấn đề chú ý đã gặp phải.

–       Tỷ lệ % các hạng mục công việc chính đã hoàn tất so với tiến độ thông báo lần trước và giải trình lý do (nếu có).

–         Danh sách công nhân được sử dụng thực hiện các công việc.

–         Bản kiểm kê tổng các nguyên liệu chính đã sử dụng và sổ vật tư còn lại chưa sử dụng.

–         Bản kê các máy móc, thiết bị và tình trạng của chúng.

–         Miêu tả chung về thời tiết, khí hậu.

–         Thông báo về tình hình an toàn, vệ sinh lao động.

–         Danh mục các các yêu cầu của đơn vị thi công….

muc-tieu-cua-viec-lap-va-quan-ly-tien-do-cua-du-an

 

*        Họp tiến độ để bàn bạc và đề xuất những thủ pháp chủ yếu nhằm đảm bảo tiến độ.

*        Lịch công tác tuần: Giao ban từng tuần, định một ngày nhất định trong tuần.

*        Chỉ sự đầu ca, cuối ca làm việc.

*        Họp giao ban định kì.

*        Thẩm tra kế hoạch cung ứng và dự trữ tài nguyên.

*        Sử dụng các phần mềm quản lý và kiểm tra tiến độ: ( Microsoft Project,  Primavera,…)

*        Đánh giá về mặt định tính quá trình thực hiện , phân tích sự thay đổi.

*        So sánh các tiến độ trong các phần mềm quản lý đề án khác.

b) Ứng phó kịp thời, đề ra các thủ pháp khắc phục , kiến nghị nảy sinh và các bài học thu được , nhằm đạt tới các mục tiêu đề ra.

Cấp độ quản lý kế hoạch tiến độ của đề án

Cấp độ quản lý có thể phân làm hai loại theo mục tiêu lập và kiểm tra tiến độ:

–        Loại đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ đầu tư.

–        Loại đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà thầu.

Công ty Thiết Kế Xây Nhà An Khang