Thông tư 01/2017/TT-BXD: Tăng quyền chủ động cho các chủ thể tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng

Hiện nay, để quản lý chi phí đầu tư xây dựng được hiệu quả thì việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.

1_125621

Chủ đầu tư có cơ sở để vận dụng, sử dụng trong quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Quản lý chặt chẽ các chi phí khảo sát xây dựng

Theo đó, quản lý chi phí khảo sát xây dựng gồm có quản lý dự toán chi phí khảo sát xây dựng, quản lý định mức dự toán khảo sát xây dựng và quản lý giá khảo sát xây dựng. Để xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng được hiệu quả cần đảm nguyên tắc nhất định. Trong đó, chi phí khảo sát xây dựng được xác định phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Chi phí khảo sát xây dựng được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình và phù hợp với các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, các bước thiết kế, loại công tác khảo sát xây dựng, cấp công trình và các quy định có liên quan. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo chất lượng khảo sát xây dựng và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Nội dung chi phí khảo sát xây dựng bao gồm chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng và dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. Trong đó, các khoản mục chi phí cụ thể là chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu, nhiên liệu; chi phí nhân công và chi phí máy, thiết bị khảo sát. Chi phí chung bao gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp thực hiện công tác khảo sát xây dựng, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ khảo sát xây dựng tại công trường và một số chi phí khác có liên quan. Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp khảo sát xây dựng được dự tính trước trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng. Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và chi phí hạng mục chung. Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế phải nộp theo quy định. Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và yếu tố trượt giá trong thời gian khảo sát xây dựng.

Đối với phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng được quy định theo một trong các phương pháp như xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng và xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng.

Tieu-chi-phan-cap-cong-trinh-xay-dung

Quy định rõ trách nhiệm từng cơ quan quản lý nhà nước

Để quản lý chi phí khảo sát xây dựng được hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư quy định trách nhiệm đến từng cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá vật liệu khảo sát xây dựng, giá nhân công khảo sát xây dựng, giá ca máy và thiết bị khảo sát và đơn giá khảo sát xây dựng làm cơ sở để công bố giá khảo sát xây dựng phục vụ việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán khảo sát xây dựng trên cơ sở phương pháp xác định giá khảo sát xây dựng, hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công cụ thể của công trình. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. Chi phí thẩm tra được xác định bằng cách lập dự toán.

Đối với dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện công tác khảo sát thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng hướng dẫn của Thông tư này để điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng. Đối với các công tác khảo sát xây dựng đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Đại diện Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng cho biết, việc quản lý chi phí khảo sát xây dựng có tầm quan trọng to lớn trong việc hình thành và triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình. Nhằm tăng quyền chủ động cho các chủ thể tham gia vào hoạt động đầu tư xây dựng công trình nói chung và công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng nói riêng. Hiện nay, Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán khảo sát xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vận dụng, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.